Skip to main content

שלי: "לאחד נתנו להיכנס ולשני לא. אחד מהם ממוצא אתיופי, והשני אשכנזי לבן עור"

25 מרץ 2018
See video

דבריה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, במליאת הכנסת - הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 6 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ח–2017

 

אפליה - 16 כתבות נוספות
שלי דיברה בוועדת העלייה והקליטה אודות תופעת שיטור היתר כלפי בני העדה האתיופית. בין היתר, התייחסה להצעות החוק שהניחה בנושא, שבמרכזן ביטולם של סעיפי חוק המשמשים כיום עילה למעצרי שווא. מתוך דבריה (לצפייה): "אני מודה שהגעתי לישיבה הזאת שלא כדי...
שלי בבלוג: זה מטורף וברוטאלי שככל שצבע העור שלך כהה יותר כך תספוג יותר גזענות. לא יהיה מרחיק לכת לשער שאם דמאס סיקאדה, החייל שהוכה, היה חייל בהיר עור, רצוי עם חזות אשכנזית, הוא לא היה חוטף מכות רצח בלי חשבון משוטרים. קוראים לזה גזענות, וזו מחלה...