Skip to main content
"שאלה: האם חברת אבטחה יכולה להעסיק מאבטחים לעבודה ביוה"כ, אם כן איזה ..."

מהן הזכויות שמגיעות למאבטח שעובד ביום כיפור?

24 ספטמבר 2008
לשכת רואי חשבון בישראל

שאלה: האם חברת אבטחה יכולה להעסיק מאבטחים לעבודה ביוה"כ, אם כן איזה תעריף עליה לשלם לעובד על יום זה והאם יש הבדל בין עובדים ששכרם הוא לפי תעריף יומי גלובאלי לבין עובד שעתי?
תשובה מאת עפר קנטור, יועץ חשבות שכר:
לעניין היתר ההעסקה:

לפי ההודעה על מתן היתר כללי לעבודה בשמירה במנוחה שבועית ובשעות נוספות (הודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים, חוברת 191 מ-28 בספטמבר 1951):
א. עובד בשמירה מותר להעבידו במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שעבד יתן לו המעביד, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן הוא מספר השעות שעבד כאמור (להלן: מנוחת פיצוי).
ב. מנוחת הפיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיע מנוחת פיצוי יותר מ- 25 שעות , אפשר לחלקם לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מ- 25 שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיע.

לעניין הגמול:
לפי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה וצו ההרחבה שהוצא על פיו, כל העובדים בשמירה יקבלו חופשה בתשלום ב- 10 ימי החג הבאים:
שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, יום ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות, יום העצמאות והאחד במאי.
כמו כן, העובדים בשמירה יהיו זכאים לחופשה בתשלום בכל חגי המדינה או שבתון שיוכרז עליהם כחוק ותחול בגינם חובת תשלום שכר עבודה.
אם יחולו ימי חג ב- 3 חדשים ראשונים של תקופת הנסיון, לא יהיה המעביד חייב במתן חופשת חג בשכר , אלא אם ישאר העובד בעבודה לאחר תקופת הנסיון (תשלום רטרואקטיבי).

יש לשים לב שצו ההרחבה בענף השמירה אינו כולל דרישה לאי היעדרות ללא אישור המעביד ביום עבודה לפני החג ויום עבודה אחרי החג, על מנת שתקום זכאותו של השומר לדמי חגים.
ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה מטיבים עם השומרים. לפיהם, יום חג שיחול בשבת, ישולם עבורו.
לפי סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, החלות על המנוחה השבועית, יחולו לגבי יהודי - על מועדי ישראל, ולגבי מי שאינו יהודי - על מועדי ישראל או על חגי עדתו, הכל לפי המקובל עליו.
לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה שלא יפחת מ-1.5 משכרו הרגיל.

גמול שעות נוספות בימי שבת ובחגים:
ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה מאפשרים לקבוע תוספת כוללת בשיעור 9% לעובדי שמירה, כגמול שעות נוספות גלובלי בימי חול. לעובד אבטחה התוספת הגלובלית היא 8% והיא מתייחסת לעבודה עד 12 שעות ביום חול. אם יועסק עובד אבטחה ביום פלוני פרק זמן העולה על 12 שעות, תשולם לו תוספת של 25% על שכרו הכולל כנ"ל בשל עבודה בשתי השעות הראשונות שלאחר 12 השעות הנ"ל, ותוספת של 50% בעד כל שעה נוספת לאחר מכן.
צו ההרחבה כולל שני נוסחים מתאימים של "אישור בדבר הסדר על תוספת כוללת בעד עבודה בשעות נוספות בימי חול". האחד לעובדי שמירה, והשני לעובדי אבטחה.
יצויין שצו ההרחבה קובע כי מעביד ועובד שהסכימו על הסדר שכר כולל מסוג זה, רשאים לבטל כל הסכם כזה בכל עת בהודעה מוקדמת של 14 יום בכתב לצד השני. בתום המועד הנקוב בהודעה לא יהיה רשאי המעביד לשלם יותר שכר כולל לאותו עובד, במקום גמול שעות נוספות, כל עוד לא הסכים העובד לכך שוב במפורש.
האישור הנוגע לעבודה בשעות נוספות בימי חול כולל פיסקה לפיה "הסדר זה יחול על העסקתי בימי חול ואילו בעד עבודה בתחום שבת או מועד תשולם לי תוספת של 50% על שכרי הרגיל בעד כל שעה משעות עבודתי בתחום השבת, המועד או יום המנוחה".
קיימות חברות שמירה ואבטחה המוסיפות ומחתימות עובדים על "הסדר תשלום בעד שעות נוספות וגמול עבודה בשבתות וחגים", לפיו נקבע כי בעד כל שעת עבודה בשבת או חג תעריף השעה יהיה 150% מתעריף שעה רגילה.
בצו ההרחבה או בהסכם הקיבוצי בענף השמירה לא קיים סעיף המסדיר תשלום שעות נוספות בשבת באופן גלובלי.
הסכמת העובד מתוקף צו ההרחבה וההסכם הקיבוצי מתייחסת לשעות עבודה נוספות בימי חול בלבד.
"זכות לתשלום בעבור שעות נוספות הינה מן הזכויות שהוקנו לעובד מכוח חוק מגן, כך שאינה ניתנת לויתור, לא ויתור מפורש, ובוודאי לא ויתור מכללא" (ר' דב"ע לג/3-12 איליה ציבוטרו נ' אטלקה אברהם).
להסכם לשלם לעובד גמול שעות נוספות בשיעור הנמוך מהשיעור הקבוע בחוק אין תוקף (ר' דב"ע לג/3-63 רדיו אקשטיין נ' ניסים קוריאל).
וכפי שפסקה כב' השופטת מיכל פריימן במקרה כזה, בו שילמה חברת שמירה תוספת גלובלית בשיעור 50% כגמול עבודה בשבת ובחג, "אין נפקות להסכם עליו חתם התובע בנוגע לתשלום השעות הנוספות בשבת ובחג בהיותו מנוגד לחוק מגן" (ר' עב 508/05 בן עמי נאור נ' חברת השמירה).

לפיכך, איש אבטחה או שומר, כזה החתום על "אישור בדבר הסדר על תוספת כוללת בעד עבודה בשעות נוספות בימי חול", וכזה שאינו חתום על אישור כזה, זכאים לגמול שעות נוספות בשל עבודה בשבתות ובחגים, כפי שקובע חוק שעות עבודה ומנוחה.

תשלום דמי חגים בנוסף לגמול עבודה בחג:

"התשלום עבור חגים, מכח ההסכם הקיבוצי, הינו תשלום המגיע לעובד עקב עבודתו, ולא עבור עבודתו, באשר הנחה היא שאין העובד עובד ביום חג. אם עבד העובד ביום חג, כגירסת המעבידה, זכאי הוא לתשלום עבור אותו יום כיום עבודה, בצרוף הגמול עבור עבודה בחגים, כנקוב בחוק או בהסכם הקיבוצי, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתשלום עבור יום החג עצמו..." (דב"ע מג/91-3 מולה נוהד - חברת אל-וו בע"מ).
הפסיקה יוצאת מתוך הנחה, בהעדר ראיה הסותרת הנחה זו, שהעבודה בחגים אינה מתוך בחירה של העובד, אלא מתוך כורח.
נקודת המוצא של בית הדין לעבודה, שדמי החגים נועדו לפצות עובד יומי, שאינו עובד בחגים, ואינו מקבל תמורה עבורם, שכן עובד יומי אינו זכאי לקבל שכר עבור ימים שלא עבד בהם (ר' ע"ע ארצי 300360/98 נחום צמח נ' ש.א.ש קרל זינגר צפון (1996) בע"מ).
לפי בית הדין הארצי, "צו ההרחבה בא להשוות את העובדים היומיים לעובדים החודשיים המקבלים תמורה עבור ימי חג בהם לא עבדו.
הרציונל העומד מאחורי תשלום דמי חגים אלו הוא, שהעובדים יזכו במנוחה בימי החגים מבלי ששכרם יגרע כתוצאה מכך. תכלית זו תסוכל אם עובד יעדיף על פי בחירתו לעבוד בחגים ולקבל תמורה הן עבור העבודה שעבד בפועל בחגים והן דמי חגים. אילו אלו היו פני הדברים, לא היינו מזכים את העובד היומי, שבחר לעבוד בימי חגים, גם בדמי חגים כדי להגדיל את שכרו".
כלומר, במידה והעבודה בחג היא כורח ואינה מתוך בחירה של העובד, זכאי העובד, בנוסף לשכר שקיבל בשל עבודתו בחג, לקבל גם דמי חגים בשל אותו יום חג בו עבד.

לסיכום:

קיים היתר להעסיק עובדים בענף השמירה בשבתות, במועדים ובימי שבתון.
לפי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה וצו ההרחבה שהוצא על פיו, כל העובדים בשמירה יקבלו חופשה בתשלום ב-10 ימי החג הבאים: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, יום ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות, יום העצמאות והאחד במאי.
ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה מטיבים עם השומרים. לפיהם, יום חג שיחול בשבת, ישולם עבורו.
לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה שלא יפחת מ-1.5 משכרו הרגיל.
איש אבטחה או שומר, כזה החתום על "אישור בדבר הסדר על תוספת כוללת בעד עבודה בשעות נוספות בימי חול", וכזה שאינו חתום על אישור כזה, זכאים לגמול שעות נוספות בשל עבודה בשבתות ובחגים, כפי שקובע חוק שעות עבודה ומנוחה.
במידה והעבודה בחג היא כורח ואינה מתוך בחירה של העובד, זכאי העובד, בנוסף לשכר שקיבל בשל עבודתו בחג, לקבל גם דמי חגים בשל אותו יום חג בו עבד.

ו... תשובתי הינה שטחית ותמציתית. היא אינה מתייחסת לכל ההיבטים האפשריים והמשמעויות הנגזרות מהשאלה, ואינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

אכיפה - 132 כתבות נוספות
ביטחון אישי הוגן אחת מחובותיה הבסיסיות של מדינה דמוקרטית הינה שמירה על חייהם, שלומם וביטחונם האישי של כלל אזרחיה ותושביה. אחריותה זו מחייבת אתהפעלתה של זרוע אכיפת חוק מקצועית, יעילה ומתפקדת, המסוגלת להגן על הציבור מפני כל גורם המאיים...
יו"ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ', קיימה כנס להצגת התוכנית לחיזוק שלטון החוק ומיגור השחיתות, יחד עם ניצב בדימוס, משה מזרחי ומיקי רוזנטל, ראשי המטה למאבק בשחיתות במפלגה, ואיש החינוך, חילי טרופר, שהנחה את האירוע. יחימוביץ' התייחסה לכוונה לקיים...

תגובות

תשובתך אכן שטחית ובכלל לא

תשובתך אכן שטחית ובכלל לא תמציתית. היא לא מתייחסת בכלל לשאלה!!!! אז הבנתי שבשבת אני אקבל 150 אחוז, אבל מה קורה ביום כיפור ספציפית????
בסך הכל רציתי לדעת איך לחשב את השכר שמגיע לי על ה-32 שעות האלה כדי שהמעסיק שלי לא ירמה אותי...

אני לא ממעט מאוד להגיב

אני לא ממעט מאוד להגיב בטוקבקים, אבל במקרה הזה אני מצטרף לתגובתו של קודמי (אייל סלע). התשובה מסורבלת למשעי.

אי תשלום ימי חג

אני עובד כמאבטח בחברת שמירה, מאבטח מוסדות חינוך והמעביד לא משלם לי ימי חג בטענה שאני לא עובד יום לפני בחג ויום אחרי, אני לא אשם שבתי הספר לא עובדים ערבי חג ומספר חגים יש אסרו חג שכך גם לא עובדים אחרי יום חג.
איפה אני יכול לקבל עזרה על מנת לקבל ימי החג שמגיעים לי.
תודה

עבודה ביום כיפור ?

אנחנו יהודים !!! - מי שחייב לעבוד ביום כיפור בגלל פיקוח נפש, שיעבוד בחינם !!!.

זה לא תשובה בגובה העיניים

אני מצטער, אני בנאדם אינטיליגנט אבל אני לא מתכוון לקרוא משהו שמישהו עשה קופי פייסט מלשון החוק המקורית. בנאדם שאל שאלה פשוטה, לא צריך לענות לו כאילו הוא בקורס לייעוץ חשבות שכר. אי אפשר לקבל תשובה תמציתית ופשוטה?

אני לא יודע אם שלי יחימוביץ' קוראת את התגובה, אבל יהיה במקום לעבור על תשובות לפני שהן מתפרסמות ולוודא שהן פשוטות וקריאות

תודה :)

פרסום תגובה חדשה