Skip to main content

חמשת הממים

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' נאמה ביום ז'בוטינסקי אחרי רה"מ נתניהו, הנאומים היו סמוך להצבעה על "חוק המשילות" ויחימוביץ' התייחסה גם אליו וקראה מדברי ז'בוטינסקי על הדמוקרטיה. לשרת המשפטים לבני אמרה: "אני תוהה מדוע לא היית...
"אדוני ראש הממשלה, כתלמידו של ז'בוטיסקי, איך היה נראה גיליון הציונים שלך אם היית נבחן על חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי? הנה, מתוך מאמרו של מורך ורבך 'הגאולה הסוציאלית', אזכיר לך אותם: מזון- מעון- מלבוש- מורה- מרפא!"הנה הנאום שלי...
יחימוביץ' לנתניהו בדיון לציון יום פטירתו של ז'בוטינסקי:"אתה אומר שז'בוטינסקי היה מורך ורבך. מעניין איך היה נראה גליון הציונים שהיה נותן לך המורה ז'בוטינסקי על חמשת המ"מים, מזון- מעון- מלבוש- מורה- מרפא. מעניין איזה...