Skip to main content

מכתבים

בעקבות ישיבתה האחרונה של הועדה לביקורת המדינה, ולקראת הדיון הנוסף בועדה, קיימה המשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, ישיבה בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטים, ובין היתר הוחלט בעקבותיה כי יש חובה להימנע מבדיקה של אזרחים אשר חסר בתיקם...
13.12.2017 כה' כסלו, התשע"ח לכבוד: ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אדוני, ביום 28.11.2017 קיימה הועדה לענייני ביקורת המדינה דיון מעקב בדוח מבקר המדינה 65ג - ליקויים וחסרים בטיפול המדינה בילדים...
הנדון: הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על ידי רשות המסים ללא הסמכה - בקשה לחוות דעת ולהקפאת הטיפול בנושא עד לנתינתה אני פונה אליך בבקשה כי תעצור לאלתר מתן פטורים ממס על פי סעיף 16א לפקודת מס הכנסה, עד למתן חוות דעת מטעמך...