Skip to main content

מכתבים

חה"כ שלי יחימוביץ יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה 04.02.18 יט' בשבט, התשע"ח לכבוד: מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב
בעקבות ישיבתה האחרונה של הועדה לביקורת המדינה, ולקראת הדיון הנוסף בועדה, קיימה המשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, ישיבה בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטים, ובין היתר הוחלט בעקבותיה כי יש חובה להימנע מבדיקה של אזרחים אשר חסר בתיקם...
13.12.2017 כה' כסלו, התשע"ח לכבוד: ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אדוני, ביום 28.11.2017 קיימה הועדה לענייני ביקורת המדינה דיון מעקב בדוח מבקר המדינה 65ג - ליקויים וחסרים בטיפול המדינה בילדים...